Саниране

ССИК извърши саниране на множество обществени и многофамилни жилищни сгради по самостоятелна инициатива на собствениците, по Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, който е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), както и по различни проекти за финансиране внедряването на мерки за енергийна ефективност.

Санирането на сградите обхваща следните:

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ 1892 Г. - ГР. БЕЛЕНЕ

На 27.03.2014г. “Строителство и саниране-инженеринг-консулт” ЕООД започна строително-монтажни работи в изпълнение на договор за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Хр. Ботев 1892 г. - гр. Белене, сключен с Община Белене и финансиране, осигурено от Община Белене и Национален Доверителен Екофонд.

Мерките за енергийна ефективност включват: подмяна на старата дограма с нова PVC (170м2); полагане на топлинна изолация по фасадите (1700m2); полагане на топлинна изолация по покрив (1000m2); както и всички необходими съпътстващи работи – подмяна на улуци, водосточни тръби, ламаринени обшивка, обръщане на прозорци отвътре и отвън.

На 21.05.2014г. приключи изпълнението на строително-монтажните работи и се подписа констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15). Срокът за изпълнение на строежа беше значително съкратен спрямо договорения, което позволи експлоатацията на обновеното Читалище да започне много по-рано от предвиденото

ПРЕДИ

СЛЕД

САНИРАНЕ НА 78 СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", р-н БАНКЯ

В периода 16.05.2013г. – 25.07.2013г., само за 70 календарни дни, ССИК извърши СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в 78 СОУ„ Христо Смирненски“, р-н Банкя към Столична община, състоящо се от 9 корпуса.

Внедрените мерки за енергийна ефективност включват подмяна на старата дограма с нова, PVC и алуминиева (1300m2), полагане на топлинна изолация по фасадите на корпусите (7500m2), по плоски и скатни покриви (5300m2) вкл. подмяна на керемиди и полагане на хидроизолация, цялостна подмяна на отоплителната инсталация на училището – тръбна разводка (6050m), отоплителни тела (450бр.), както и различни видове арматура към тях.

Изпълнени бяха множество съпътстващи СМР – подмяна на улуци, водосточни тръби, обръщане на страници на сменените прозорци и врати и др.

Въпреки изключително краткия срок за изпълнение, се създаде необходимата организация, осигуриха се регулярни доставки на материали и се трудиха няколко специализирани бригади. Успешно бяха реализирани всички необходими СМР в съотвествие с утвърдения график и обектът беше предаден навреме на Възложителя.

ПРЕДИ

ПО ВРЕМЕ НА

САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

На 22.10.2012г. ССИК започна строително-монтажни работи в изпълнение на договор за реализиране на енерго спестяващи мерки в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в гр. София.

Подменена беше дограмата в сградата, положена беше топлинна изолация по фасадите с площ около 2700 m2. Енерго спестяващи мерки бяха приложени и по покривната конструкция като се изгради на места нова дървена покривна конструкция, а по цялата площ на покрива се положиха полиуретанови топлоизолационни сандвич панели с площ около 1700 m2.

Като съпътстващи дейности бяха подменени всички улуци, водостоци и обшивки по покрива.

Обектът беше предаден на Възложителя през м. февруари 2013 г.

САНИРАНЕ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - гр. БЛАГОЕВГРАД

През м. Март 2013г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД изпълни енергоспестяващи мерки в корпус В на Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград.

Положена беше топлинна изолация по фасадните стени на корпуса, по тавани на открити участъци и по покрива на сградата.

Изпълнена беше армирана циментова замазка върху топлоизолацията на покрива и се положиха 2 пласта хидроизолация, като вторият пласт е с посипка.

САНИРАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДАТА НА ОДМВР – гр. ШУМЕН

През м. Април 2013г. ССИК реализира договор за изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ОДМВР, гр. Шумен и ремонт на помещения в сградата.

Подмени се старата амортизирана дограма с нова PVC дограма. Положи се топлинна изолация по фасадните стени и по тавани на открити участъци. Извърши се пълен ремонт на 7 помещения в сградата, включително баня, тоалетна и фитнес зала.

Подмениха се инсталациите, изградиха се предстенни обшивки и окачени тавани от гипсокартон, положиха се подови настилки от теракот и специализирана PVC настилка. Подмени се санитарията в банята и тоалетната.

 

ССИК извърши саниране на множество многофамилни жилищни сгради по самостоятелна инициатива на собствениците и по Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, който е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
Санирането на сградите обхваща следните видове основни дейности:

 • Подмяна на старата дограма с нова енергийноефективна PVC или Алуминиева дограма;
 • Полагане на високоефективна топлоизолационна система по фасадите на сградата с необходимите технически характеристики и дебелина на топлоизолационния материал;
 • Полагане на топлоизолация по подовата плоча над сутерена и на покрива на сградата;
 • Обновяване или цялостна подмяна на покривното покритие (керемиди или хидроизолация, обшивки и др.);
 • Подмяна на вътрешните врати в общите части на сградата;
 • Изкърпване, шпакловане и боядисване на общите части на сградата;
 • Изграждане на нова домофонна система;
 • Изграждане на нова заземителна и мълниеотводна инсталация;
 • Подмяна на ВиК инсталации;

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. СМОЛЯН бл.6 вх.В

В България над четири милиона души живеят в сгради в режим на етажна собственост. Остарелият сграден фонд, ниската енергийна ефективност и неприятният външен вид на домовете ни създават неблагоприятна среда за живот.
Благодарение на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН) и МРРБ вече са направени първите стъпки за подобряване на жизнената среда в България. В хода на изпълнението само за два месеца ние успяхме да изпълним следните групи работи:

 • Топлоизолиране и обновяване на всички фасади;
 • Цялостен ремонт на покрива и отводняването му;
 • Смяна на дограмата;
 • Пълно обновяване на общите части (включително звънчева и домофонна инсталация, инсталации за кабелна телевизия и интернет);
 • Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации;
 • Ремонт на сутерен и цокъл;

Резултатът от работата на ССИК в Смолян е красива и функционална сграда, създаваща комфорт на обитателите си. Постигнатото не бива да се тълкува единствено като професионално изпълнен проект, а и като насока за бъдещата работа на всички заети в тази актуална сфера.
Нека всички живеем в по-уютни и красиви домове!

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. БУРГАС

През февруари 2009г. ССИК стартира работата по още един обект в рамките на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН).
По време на експлоатационния период на сградата не са предприемани никакви организирани мерки за нейното поддържане и съхраняване. Това е довело до значително влошаване на нейното състояние. Големите енергийни загуби, резултат от недостатъчната топлоизолация и остарялата дървена дограма, допълват нуждата от комплексно обновяване.
В рамките на проекта ССИК извърши следните групи работи:

 • Топлоизолиране и обновяване на всички фасади;
 • Цялостен ремонт на покрива и отводняването му;
 • Смяна на дограмата;
 • Пълно обновяване на общите части (включително звънчева и домофонна инсталация, инсталации за кабелна телевизия и интернет);
 • Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации;
 • Ремонт на сутерен и цокъл;
 • Ремонт на ВиК инсталация.

Чрез качествено извършване на комплексните работи по обновяването през април, 2009г. (когато беше официалното откриване) нашият екип още веднъж доказа своя професионализъм.

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ в гр. СМОЛЯН бл."Строител 1"

През май 2011г. ССИК стартира работата по още четири обекта в рамките на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН) – III фаза.
Обектите представляваха две панелни и две монолитни сгради с изключително влошено състояние на фасадите, покривите и стълбищните клетки. Освен високият разход на енергия за отоплението на жилищата, са констатирани течове от покривите, навлизане на влага през фугите на панелите и др. В рамките на проекта ССИК извърши следните групи работи:

 • Топлоизолиране и обновяване на всички фасади;
 • Цялостен ремонт на покрива и отводняването му;
 • Смяна на дограмата;
 • Пълно обновяване на общите части (включително звънчева и домофонна инсталация, инсталации за кабелна телевизия и интернет);
 • Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации;
 • Ремонт на сутерен и цокъл;

В рамките на само четири месеца, нашият екип завърши напълно обновителните дейности и на четирите сгради, като само топлоизолациите на фасадите на сградите надвишиха 4500 кв.м.

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ в гр. СМОЛЯН бл.4 ул."Първи май"

През май 2011г. ССИК стартира работата по още четири обекта в рамките на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН) – III фаза.
Обектите представляваха две панелни и две монолитни сгради с изключително влошено състояние на фасадите, покривите и стълбищните клетки. Освен високият разход на енергия за отоплението на жилищата, са констатирани течове от покривите, навлизане на влага през фугите на панелите и др. В рамките на проекта ССИК извърши следните групи работи:

 • Топлоизолиране и обновяване на всички фасади;
 • Цялостен ремонт на покрива и отводняването му;
 • Смяна на дограмата;
 • Пълно обновяване на общите части (включително звънчева и домофонна инсталация, инсталации за кабелна телевизия и интернет);
 • Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации;
 • Ремонт на сутерен и цокъл;

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ в гр. СМОЛЯН бл.6 вх.А и вх.Б

През май 2011г. ССИК стартира работата по още четири обекта в рамките на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН (Програма за развитие на ООН) – III фаза.
Обектите представляваха две панелни и две монолитни сгради с изключително влошено състояние на фасадите, покривите и стълбищните клетки. Освен високият разход на енергия за отоплението на жилищата, са констатирани течове от покривите, навлизане на влага през фугите на панелите и др.
В рамките на проекта ССИК извърши следните групи работи:

 • Топлоизолиране и обновяване на всички фасади;
 • Цялостен ремонт на покрива и отводняването му;
 • Смяна на дограмата;
 • Пълно обновяване на общите части (включително звънчева и домофонна инсталация, инсталации за кабелна телевизия и интернет);
 • Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации;
 • Ремонт на сутерен и цокъл;

В рамките на само четири месеца, нашият екип завърши напълно обновителните дейности и на четирите сгради, като само топлоизолациите на фасадите на сградите надвишиха 4500 кв.м.

Саниране на Професионална гимназия "Св. Патриарх Евтимий" - Асеновград

„ССИК” ЕООД санира Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Асеновград, като извърши значителни по обем СМР по подобряването на енергийната ефективност на сградата на училището, както и подобряване облика на сградата, построена преди повече от 120г. Беше подменена старата дограма с нова съвременна, енергийноефективна PVC дограма със стъклопакет, сградата беше топлоизолирана с качествени топлоизолационни материали, положена беше качествена декоративна мазилка с добре подбрани и съчетани цветове, подменени бяха голямо количество метални обшивки и водосточни тръби.

НОВИНИ

„ССИК” ЕООД внедри успешно системи за управление на качеството и завърши строителните дейности по ...

виж още

СЕРТИФИКАТИ

„ССИК” ЕООД притежава сертификати, удостоверяващи съответствие на дейността и с изискванията на международните стандарти за качество ...

виж още

КОНТАКТИ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр. София 1407
ул. Кишинев №1, ет. 4, ап. 20
тел: 02/ 950 09 80
факс: 02/950 09 80
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.